Apdzīvotās vietas » Liedikas

« Atpakaļ


LIEDIKAS

 

            Liedikas (Ledeken) – privātmuiža Piltenes apgabala ziemeļdaļā, 5–6 km uz D no Zlēkām. Dokumentos 1486. gadā minēts Lodigken ciems, 1582./1583. gadā – Ledeken ciems ar trim sētām. 1561. gadā hercogs Magnuss Liediku ciemu (dorfkenn Ledeken), kas tolaik atradās Piltenes novada Pasilu vakā (wacke Passillenn), Piltenes politiskajā draudzē, bija izlēņojis Heinriham Ēlersam jeb Ēlertam (Ehlers, Elerdt) un viņa topošajai sievai Barbarai Brandesai ar noteikumu, ka, ja Ēlersam nebūs vīriešu kārtas pēcnācēju, Liedikas mantos viņa sieva ar meitām. Ēlertiem Liedikas piederēja līdz pat 18. gs. sākumam. 1711. gada beigās Liediku un Elkuzemes (Elckesehm) muižu īpašnieks Kristofers Johans fon Ēlerts kā Piltenes apgabala pārstāvis bija nosūtīts uz Varšavu. Ap 1720. gadu muižu ieguva Johans Ernsts fon der Brigens (Brüggen), bet 1784. gadā – Aleksandrs Karls fon Rūtenbergs, kurš jau 1773. gadā bija salaulājies ar J. E. fon der Brigena meitu Agati. 19. gs. Liedikas pievienotas Ēdoles muižai kā blakusmuiža.

            Drīz pēc Piltenes apgabala pievienošanas Krievijai notikušajā iedzīvotāju revīzijā bija fiksēts, ka Liedikām piederēja 8 zemnieku saimniecības un krogs. Muižā dzīvoja tās īpašnieks A. K. fon Rūtenbergs ar ģimeni – sievu Agati un dēlu Aleksandru Ferdinandu. Muižu pārvaldīja krodzinieks Pauls Šops, pēc tautības polis. Muižā strādāja dzimtļaudīm piederoši pavārs, kučieris, saimniece, audējs, kalps un četras kalpones. Novadā darbojās divi vācu amatnieki – podnieks un kurpnieks.

            Revīzijas laikā Liedikās reģistrēti pavisam 124 iedzīvotāji – 15 brīvie (12,1%; 5 vīrieši, 10 sievietes) un 109 dzimtļaudis (87,9%; 46 vīrieši un 63 sievietes). Atzīmēta arī kāda pirms 2 gadiem aizbēgusi 12 gadu veca meitene. Visu iedzīvotāju vidējais vecums – 24,84 gadi, bet pieaugušo vidējais vecums – 38,79 gadi. Bērni (0–14 g.v.) – 38 (30,6%), darbspējīgie – 81 (65,4%), veci ļaudis (≥ 60 g.v.) – 5 (4%).

AVOTI un LITERATŪRA:

●   Arbusow L. Ein Verzeichnis der bäuerlichen Abgaben im Stift Kurland (1582/83). – Latvijas Universitates raksti, X. Rīga, 1924, 213. lpp.
●   //www.herder-institut.de/?id=259&lang=de&suchstring1=erg0959#jump [skatīts 27.03.2013].
●   Liediku muižas 1797. gada iedzīvotāju revīzija. – Herdera institūta arhīvs Mārburgā: DSHI 550, Kurländische Seelenrevisionen, Bü. 60, S. 241–246.

Muntis Auns