Apdzīvotās vietas » Zlēku mācītājmuiža

« Atpakaļ


ZLĒKU  MĀCĪTĀJMUIŽA

 

            Zlēku mācītājmuiža (Pastorat zu Schleck) atradās Piltenes apgabala Zlēku muižas novadā. Tās dibināšanas gads nav zināms. Patreizējā Zlēku baznīca celta 1645. gadā. Baznīca 1700. gadā ieguva 64 m augstu barokālu torni ar kupoliem, diviem skatu laukumiem un asu smaili, tomēr pēc tam, kad 1725. un 1833. gadā tajā bija iespēris zibens, formu vienkāršoja un 1834. gadā uzbūvēja tagadējo torni. Taču baznīcā ir saglabājušies vērtīgi iekārtas priekšmeti no 16.–18. gs. Draudzes mācītāji zināmi kopš 1616. gada. Ilggadēji mācītāji bija Bauskā dzimušais un Greifsvaldes universitātē studējušais Mihaels Sartorijs (Sartorius; amatā 1642–1662), Johaness Kiktuni (Kickthuni, Kiktuni; amatā 1711–1727), Piltenes konsistorijas asesors Frīdrihs Dullo (amatā 1731–1755) un Piltenes apgabala superintendents (no 1795) Johans Georgs Bitners (Büttner; amatā 1757–1803).

            Saskaņā ar 1797. gada iedzīvotāju revīzijas datiem, kas fiksēja situāciju drīz pēc Piltenes apgabala pievienošanas Krievijas impērijai, mācītājmuižā līdz ar J. G. Bitneru dzīvoja viņa sieva Kristīne Amālija, dzim. Dullo (Zlēku mācītāja F. Dullo meita), dēls, divas meitas, mazdēls, mazmeita (dēla – Jelgavas ārsta – bērni) un audžumeita. Pastorāta kalpotāji bija brīvais latvietis Oto Dītrihsons, kas atzīmēts kā puisis, kā arī Zlēku muižai piederoši dzimtcilvēki – kučieris, divas kalpa meitas un kāda atraitne. Vēl viena 17 gadus veca dzimtļaužu meitene piederēja J. G. Bitnera dēlam ārstam Bitneram un, jādomā, dzīvoja Zlēku mācītājmuižā kā mācītāja mazbērnu aukle. Cita 5 gadus veca meitene piederēja J. G. Bitnera 28 gadus vecajai meitai Amālijai Katarīnai.

Mācītājmuižai bija piederīgas 3 zemnieku saimniecības. Divas no tām – “Jaunbrūni“ un “Zievadi“ – atradās Laidzesciemā, bet trešās saimniecības nosaukums nav atšifrējams revīzijas saraksta kopijas defekta dēļ. Saimes bija attiecīgi 19, 21 un 15 cilvēku lielas. Katrā saimniecībā bija arī viena vai divas kalpu ģimenes un vairāki kalpa puiši un meitas.

            Kopā Zlēku mācītājmuižā 1797. gadā reģistrēti 70 iedzīvotāji – 9 brīvie (12,9%; 4 vīrieši, 5 sievietes) un 61 dzimtcilvēks (87,1%; 27 vīrieši, 34 sievietes). Visu iedzīvotāju vidējais vecums – 24,81 gads, bet pieaugušo vidējais vecums – 34,79 gadi. Bērni (0–14 g.v.) – 20 (28,6%), darbspējīgie – 45 (64,3%), veci ļaudis (≥ 60 g.v.) – 5 (7,1%).


AVOTI un LITERATŪRA:

●   Kallmeyer T., Otto G. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. Riga, 1910, S. 193–194, 296–297, 469, 631
●  Zlēku mācītājmuižas 1797. g. iedzīvotāju revīzija. – Herdera institūta arhīvs Mārburgā: DSHI 550, Kurländische Seelenrevisionen, Bü. 60, S. 497–500.
●  Plāķis J. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi. I. daļa. Kurzemes vārdi. – Rīga, 1936, 294. lpp.
●  Lancmanis I.  Zlēkas. – Māksla Plus. 2001. g. nr. 1.

Muntis Auns