Avoti » Īsa relācija par darbiem Bauskas cietoksnī

« AtpakaļKort Relation af dett Arbete som wedh Bauskenburg festningh förrettat är ifrån medio April till sist i Septembr Ao 1703. (LVVA, 554. f., 1. apr., 1359. l., 1., 3. lp.)

S. 1

1. Sedan som Bastionerne No 1 och 2 ähr alldeles till sin Perfection kommen samt Sortien igenom Wallen till Communications Linien är förfärdigat hafwer men sin mögelige flyt anwendt medh grafwens diupleeck som ännu 1 foot uppå manquerar som Profilen af facen F. G. uhtwysar.

2. Contrascharpen för Logementet är till des Defension so wyda bracht att innra Kanten af Bröstwähret medh Banquetter är upfördt ock torfsatt samt fouguader insatte men fyllningen är ännu inte kommit till Perfection.

3. Den nya Courtinen bemerckt medh Litt. a och z är efter Desseinen af grunden uparbetat.

S. 1.ob.

4. Flangen hwarest dett gambla Wercket sigh begynner löper till sielfwa Schloßmuuren bemerckt medh Litt. A och Z är afgrunden uparbetet medh sin Sortie ock til Perfection bracht.

5. Bastionerne No 3 ock 4 af dett gambla Wercket är å nio Reparerat ock till sin Perfection bracht som Profilen af Bastionen No 3 och af facen litt. p. q. uhtwysar.

6. Courtinen emellan Bastionerne No 3 ock 4 är medh sin Docernengh effter Profilet bemerckt medh litt. s. r. upfördt.

7. Heela dett gambla Wercket ock nya är runt omkring Pallisaderat som Puncterningen på rytningen uhtwysar.

8. Place d’Armen fram förr Bastionerne No 3 och 4 haer man Pallisaderat ingången, medh een port ock Slaghbohm försedt ock den anlagde Contraminerne medh iordh öfwerteckt, samt blenningarna förfärdigat ock bygtett nytt Corpsteguarde som synes af litt. E. men hafwer ännu inte hint att settia neder Logementet.

S. 3.

9. Den medh rödt updragna Linien betyder den nya Dessein.

10. Des utan är förfärdigat ock till huggne een quantitet Pallisader item Wercktygh och Instrumentalier, Repareras medh mehra som till arbetes fortsattiande afnåden warit, elliest haer man altydh haft åhtsckylligit arbete medh Spanska ryttare ock Stormballckar samt medh Pallisaderande ock Reparerande, pådet man i allt fall måå kunna settia sigh i behörig Defension.

Bauskenburgh d. 24 January Ao 1703.

M. Kammecker

Īsa relacija par darbiem, kas veikti Bauskas cietoksnī no aprīļa vidus līdz septembra beigām. 1703. gads.*

1. lpp.

1. Pēc tam, kad bastioni No 1 un 2 bija pavisam pabeigti un cauri valnim bija izveidota izeja līdz komunikāciju līnijai, ar visiem iespējamiem spēkiem tika veikta grāvja padziļināšana, un vēl pietrūkst viena pēda, lai sasniegtu fases profilā F – G iezīmēto dziļumu.

2. Kontreskarps zaldātu mitekļa [kazarmas] priekšā līdz aizsardzības valnim ir tiktāl gatavs, ka kontreskarpa brustvēra iekšējai sienai ir izveidots bankets, tā ir pārklāta ar kūdru un tai ir izveidotas fugādes, taču vēl nav līdz galam aizpildīta ar akmeņiem un zemi.

3. Jaunā kurtīne, kas atzīmēta ar burtiem a un z, ir uzbūvēta no pamatiem atbilstoši projektam.

1-ob. lpp.

4. Flangi, kuri sākas pie vecajiem nocietinājumiem, stiepjas līdz pils mūrim un apzīmēti ar burtiem A un Z, ir izveidoti no pamatiem, ieskaitot izeju, un pabeigti.

5. Vecā nocietinājuma bastioni No 3 un 4 ir no jauna salaboti un pabeigti, kā parāda bastiona No 3 un fases p – q profili.

6. Kurtīne starp vecajiem bastioniem No 3 un 4, ir uzbūvēta ar slīpumu saskaņā ar profilu, kas apzīmēts ar burtiem s un r.

7. Visapkārt visam vecajam un jaunajam nocietinājumam iedzīta palisāde, kā parāda punktējums rasējumā.

8. Placdarmam bastionu No 3 un 4 priekšā iedzīta palisāde, ieejā ierīkoti vārti ar barjeru, ierīkotā kontramīnu [galerija] nosegta ar zemi, izveidota aizsargsiena un uzbūvēta jauna sardzes ēka, ko rāda burts E, taču vēl pietrūcis laika, lai ierīkotu dzīvokļus.

3. lpp.

9. Ar sarkanu iezīmētās līnijas nozīmē jauno projektu.

10. Bez tam izgatavots zināms daudzums palisāžu, salaboti un uzasināti daudzi darbarīki un instrumenti un paveikts vēl cits nepieciešamais, lai varētu darbu turpināt. Arī citādi paveikts daudz darba ar ”spāņu jātniekiem” un uzbrukuma baļķiem, kā arī ar palisādēm un remontiem, tā ka vajadzības gadījumā iespējams pienācīgi aizsargāties.

Bauskas pilī, 1703. gada 24. janvārī.

M. Kammekers

* Tekstā Kammekers kļūdaini norādījis 1703. gadu. Pareizi jābūt – 1702. g.