« Atpakaļ


Amtmanis (Amtmann, Amtsverwalter) – muižas pārvaldnieks, muižkungs. Lai gan  amti bija valsts muižas, par amtmaņiem nereti dēvēja arī privātmuižu pārvaldniekus ne tikai Kurzemē, bet arī Vidzemē. Vācu valodā apzīmējumus Amtmann un Amtsverwalter lietoja kā sinonīmus un tiem nebija nekādas atšķirības rangu ziņā. Ap 17. gs. sākumu muižniecība sāka uzskatīt, ka muižkunga amats hercoga muižās jeb amtos ir tās prerogatīva un iestājās pret to, ka hercoga muižu pārvalde tiktu nodota birģeru vai ārzemnieku rokās. Šis jautājums cita starpā tika apspriests 1618. gada decembra landtāgā, kur hercogs apsolījās iespēju robežās pildīt muižniecības prasību un piešķirt muižas pārvaldīšanā dižciltīgajiem kurzemniekiem. Aplūkojot amtmaņu sociālo piederību 17. gs., var secināt, ka hercogs Frīdrihs visumā centās pildīt savu solījumu, taču jūtamāk muižniecības pārstāvju īpatsvars hercoga muižu pārvaldē pieauga kopš apmēram 17. gs. 40.–50. gadiem, t. i. hercoga Jēkaba valdīšanas laikā.

Mārīte Jakovļeva